Allmänna villkor

Denna webbplats drivs av Norwex. Genom att använda webbplatsen indikerar du att du accepterar dessa villkor och att du kommer följa dem. Norwex förbehåller sig rätten att ändra och revidera dessa Villkor när som helst. Meddelande om ändringar tillhandahålls genom att de ändrade villkoren publiceras på denna webbplats. Användare är ansvarig för att granska dessa Villkor med jämna mellanrum. Genom att använda webbplatsen, efter att vi genomfört förändringar av dessa Villkor, accepterar du förändringarna. Under inga omständigheter kommer Norwex vara ansvariga för någon skada eller grund för talan av något slag på eller till följd av användning eller oförmåga att använda denna webbplats. Du samtycker vidare till att inte ange ditt lösenord till någon annan person och att vara den enda användaren av kontot.

När en kund är kopplad till en konsulent i UK och handlar via norwex.eu kommer produkterna köpas från Norwex UK via konsulenten i UK.

När en kund är kopplad till en konsulent utanför UK och handlar via norwex.eu kommer produkterna köpas från Norwex Norge via konsulenten i UK.

När en kund inte är kopplad till en konsulent och handlar via norwex.eu kommer kunden kopplas samman med en konsulent i sitt område. Om kunden är lokaliserad i UK kommer köpet kopplas till en konsulent i UK och köpas via Norwex UK och denne konsulenten. Om kunden befinner sig utanför UK kommer köpet kopplas till en lokal konsulent i samma land och köpas från Norwex Norge via konsulenten.

Copyright och varumärken

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, grafik, bilder, etc., är skyddad av svensk och internationell lag om upphovsrätt. Förutom vad som anges häri, får inget material på webbplatsen kopieras, reproduceras, publiceras, postas, överföras elektroniskt eller distribueras på något sätt. De varumärken, slogan och logotyper ("varumärken") som används och visas på webbplatsen är registrerade varumärken som tillhör Norwex, om inget annat anges. Ingenting på webbplatsen skall tolkas som medgivande till licens eller som rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen.

Tilllämplig Lag

 Genom att använda webbplatsen godkänner du att svensk lagstiftning kommer att gälla alla frågor som rör användningen av webbplatsen och all information som finns på webbplatsen. Du ger också ditt oåterkalleliga samtycke till jurisdiktionen av domstolarna i Sverige för åtgärder och för att genomdriva dessa villkor eller någon grund för talan i samband med denna webbplats och användning av denna webbplats.

Länkar

Länkar till tredje parts webbplatser kan finnas på Norwex webbplats som en service till dig. När du använder dessa länkar kommer du att lämna Norwex webbplats. Norwex kan ej ansvara för personuppgiftspolicy och praxis på andra och  tredje parts webbplatser även om du ansluter till dem via länk från vår webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den webbplatsen.

Din användning av denna webbplats

Allt material, information eller annan kommunikation ("bidrag") som du skickar till eller lägger ut på denna webbplats kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Genom att lägga upp bidrag ger du Norwex en icke-exklusiv, royalty-fri, ständig och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, modifiera och distribuera sådana bidrag genom alla medier, inklusive ditt namn. Detta avsnitt gäller inte personnummer, personlig information inklusive kreditkortsinformation, vilka samtliga är konfidentiella. Du tillåter Norwex att lämna ut ditt namn och e-postadress till den Norwexkonsulent du väljer. Norwexkonsulenten kan komma att kontakta dig på den e-postadress du har angett till Norwex.

Vi använder Klarna som betalningslösning. Detta innebär vi kan behöva dela information I form av namn, adress, beställda produkter och andra väsentliga detaljer som rör din order med Klarna, för att Klarna skall kunna hantera betalningen. Din information hanteras i enlighet med Klarnas egen personvärnspolicy och Klarnas egna användarvillkor.

Klarna personvärnspolicy (Norska)
Klarna Användarvilkår (Norska)

Klarna personvärnspolicy (Engelska)
Klarna Användarvilkår (Engelska)

Klarna personvärnspolicy (Tyska)
Klarna Användarvilkår (Tyska)

Klarna kan kontaktas på 08-12012010 eller via www.klarna.se

Samtycker till att mottaga kommande kommunikation

Genom att lämna ut din e-postadress samtycker du till att få mer information om Norwex produkter genom elektronisk kommunikation.

Barn Policy

Om man är under 18 måste man förse Norwex med förälders eller vårdnadshavares tillstånd och medgivande innan man registrerar sitt namn, e-postadress, eller någon annan identifierande information.

Uppdelning klausul

Du samtycker till händelse av en hel eller del av bestämmelse, klausul eller term på webbplasten skall anses ogiltig, delaktig eller ogenomförbar av en behörig domstol, De återstående bestämmelser, klausuler eller villkor, eller del därav, skall vara och förbli i full kraft och effekt.

Friskrivningar

Du använder och har tillgång till denna webbplats på eget ansvar och i nuvarande skick. Norwex förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto eller din tillgång till denna webbplats eller någon del av denna webbplats när som helst. Norwex lämnar inte någon garanti, uttryckligen eller underförstått, avseende titel, säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål. Norwex garanterar inte riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten i informationen på webbplatsen. Norwex ansvarar inte för och kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig eller att du kommer att ha oavbruten tillgång till webbplatsen. Om du laddar ner någon information från webbplatsen gör du det på egen risk och du kommer att ansvarig för eventuella skador på din dator eller om någon information skulle gå förlorad. Norwex garanterar inte att webbplatsen är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL GÄLLANDE GARANTIER – PRODUKTER


Utöver vad som täcks enligt ovan nämnda stycke ”Garantier – Produkter” FRISKRIVER NORWEX SIG HÄRMED FRÅN ALLA TYPER AV SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE EXPLICIT ELLER IMPLICIT, ÄR LAGSTADGADE ELLER EJ, INKLUDERANDE MEN EJ BEGRÄNSADE TILL GARANATIER OM PRODUKTERS LÄMPLIGHET, AVSAKNAD AV PATENT ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKA SYFTEN.


VISSA LÄNDERS LAGAR MEDGER INTE BEGRÄNSNINGAR I IMPLICITA GARANTIER ELLER UTELÄMNANDE AV DYLIKA ELLER BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE SKADOR. OM DESSA LAGAR ÄR APPLICERBARA FÖR DIG KAN SOMLIGA ELLER ALLA NÄMDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR EJ GÄLLA FÖR DIG OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.


Begränsningar i Ansvar – Produkter


UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KOMMER NORWEX, DESS BOLAG, SAMMARBETSPARTNERS, LICENSTAGARE, SERVICEPARTNERS, ANSTÄLLDA, AGENTER, OFFICERARE OCH/ELLER DIREKTÖRER KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, I NÅGOT LAGLIGT SAMMANHANG, SOM UPPSTÅTT SOM RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, HEMSIDAN ELLER HEMSIDOR LÄNKADE TILL DEN, INNEHÅLL PÅ HEMSIDAN ELLER SÅDANA ANDRA HEMSIDOR ELLER NÅGON FORM AV SERVICE ELLER KUNSKAP TILLHANDAHÅLLEN GENOM HEMSIDAN ELLER ANDRA HEMSIDOR GÄLLANDE DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR SOM UPPSTÅTT GENOM OLYCKA, KONSEKVENS DÄRAV ELLER SOM STRAFFSKADOR, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, PERSONLIGA SKADOR, SVEDA OCH VÄRK, KÄNSLOMÄSSIG PÅVERKAN, FÖRLUST AV INTÄKT, FÖRLUST AV VINST, FÖRSLUST AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER FÖRVÄNTAD BESPARING, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST ELLER KORRUPTION AV DATA OAVSETT OM DETTA ORSAKATS AV OAKTSAMHET, KONTRAKTSBROTT ELLER LIKNANDE, ÄVEN OM DET KUNNAT FÖRUTSES.
DET NÄMNDA PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS UNDER GÄLLANDE LAG.


Skadeersättning – Produkter


Du samtycker till att försvara, skydda och hålla fritt från anspråk på Norwex, dess samarbetspartners, licenstagare, respektive officerare, direktörer, arbetstagare och anställda, agenter, licenstagare, leverantörer från och mot alla krav, skyldigheter, skador, omdömen och domar, belöningar, förluster, avgifter, utgifter och kostnader (inkluderande rimliga kostnader för advokater) som uppstått som ett resultat av brott mot dessa villkor i samband med din (i) otillåtna användning av produkter, och/eller (ii) användning av produkter på annat vis än instruerat, än vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor.
Immateriella rättigheter
Hela hemsidans innehåll (inkluderade nedladdningsbart material, information, programvara, texter, grafik, katalogen, bilder, video och ljud) samt design, urval och arrangemang ägs av Norwex och/eller dess licensinnehavare och är därför skyddade av internationella lagar stiftade i EU, USA och Canada, gällande upphovsrätt, patentskydd, varumärkesskydd, företagshemligheter via immaterialrättsliga lagar.
Du har tillåtelse att använda denna hemsida i syften för eget personligt bruk eller legitimt godkända affärsverksamhet. Förutom när det är explicit tillåtet från Norwex sida får du inte kopiera, modifiera, eller skapa förvanskningar av något material eller på något vis publikt återge, återpublicera, ladda ned eller sända något material från hemsidan utan ett skriftligt godkännande från Norwex vid varje enskilt tillfälle.

 

Du får under inga omständigheter:
§  Modifiera fysiska eller digitala kopior av material återfunnet på denna hemsida, eller
§  Använda illustrationer, bilder, video eller ljudspår eller grafik separat från tillhörande texter;
§  Radera eller förändra upphovsrättsliga, varumärkesskyddande  eller patentskyddande symboler som finns i anslutning till sådant material.

 

Om du önskar att använda förekommande material på hemsidan, som inte är uttryckligen gjort för att spridas fritt publikt och offentligt eller på annat vis är gjort explicit fritt tillgängligt, ber vi dig ta kontakt med se-info@norwex.com för att Norwex skall kunna behandla din förfrågan.

 

Om du skriver ut, kopierar, modifierar, laddar ned eller på annat vis tar del av hemsidan på ett vis som bryter mot de regler som klargjorts i dessa villkor, kommer utöver de lagliga möjligheter som står oss till buds att använda, din rättighet att använda hemsidan att upphöra och du måste enligt vår uppfattning även återlämna eller förstöra alla delar av det material du skapat med utgångspunkt i vårt.

 

På inget vis är rättigheter, intressen eller titlar kopplade till hemsidan överförbara till dig och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats förbehålls Norwex och/eller dess licensinnehavare. All form för användning av hemsidan som ej är explicit tillåtet enligt dessa villkor ses som ett brott mot villkoren och kan bryta mot upphovsrättsliga, varumärkesskyddande och/eller andra lagar.

Norwex har en sekretesspolicy som går att finna längre ner på webbplatsen.

 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar kring dessa Villkor kontakta oss.

Norwex Norge AS
Adolph Tidemandsgate 20
2000 Lillestrøm
no-info@norwex.com 
Org nr: 981 700 597
© 2021 Norwex Norge AS

SVERIGE
+46 (0)84 468 7619
swedish-info@norwex.com
Org nr: 981 700 597
© 2021 Norwex Norge AS

Norwex UK Ltd.
UK +44  (0)121 368 1692
ROI +353 (0)1-5175740
english-info@norwex.com
Registered Address
Norwex UK
4200 Waterside Centre
Solihull parkway
Birmingham
B37 7YN
© 2021 Norwex UK
Company number: 09874566
Org nr: 981 700 597
© 2021 Norwex Norge AS

TYSKLAND/ØSTERRIKE
Deutschland: +49 (0) 6155 8227340
Österreich: +43 (0) 720 883913
german-info@norwex.com
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / Organisationsnummer: NO981.700.597
© 2021 Norwex Norge AS