Integritetspolicy

Norwex-koncernen - Global Sekretesspolicy

Denna sida uppdaterades senast 13 oktober 2021

1. Inledning

Norwex behöver ta emot, samla in och använda vissa typer av personuppgifter. Sådana uppgifter kallas ofta personligt identifierbara uppgifter, en fras som omfattar många olika typer av personliga data. I denna policy används termen “personliga data” för att beskriva varje typ av data som Norwex tar emot, samlar in och använder.

Beträffande den krets av personer, för vilka “personliga data” erhålles, gäller att de ofta kallas kunder, klienter, användare, datasubjekt, fraser som omfattar många olika personer. I denna policy används termen “person/er” för att beskriva varje slags person för vilken “personliga data” erhålles och samlas in och därefter användes av Norwex.

Norwex är fast beslutet att slå vakt om ditt förtroende, värdesätter din integritet och inser hur känsliga dina personuppgifter är, och kommer därför alltid att sträva efter att skydda den personliga integriteten. Vi har utarbetat denna integritetsskyddspolicy omsorgsfullt i syfte att behandla eventuella etänkligheter du kan ha, och försäkra dig om att, om du lämnar oss dina personuppgifter, kommer vi att behandla dem med aktsamhet och på lämpligt sätt. Denna integritetsskyddspolicy gäller för alla Norwex webbplatser och de mobila applikationer och webbplatser där denna  integritetsskyddspolicy anslagits (gemensamt kallade, “Platserna”). Denna integritetsskyddspolicy gäller inte för uppgifter som samlas in offline.

Våra sekretesstandarder

Norwex-koncernen (“vi / oss / vår”) respekterar och är förpliktigad att skydda er sekretess genom vår efterlevnad av denna policy.

Denna policy (tillsammans med våra användningsvillkor och andra dokument som anges i den) beskriver den personliga information som vi samlar in från er, eller som ni tillhandahåller på våra Webbplatser www.norwex.se (våra “Webbplatser”) och hur denna information kan användas eller röjas av oss. Vi efterlever reglerna i svensk datasäkerhetslag och Europeiska dataskyddsregler.

Denna policy är ej tillämplig på information som samlas in på någon tredje parts plats. Vi informerar er om tredje parts tillämpningar som kan vara aktiva på vår webbplats, se 4.b nedan (”tredje parts tillämpningar”).

Läs det följande noggrant för att förstå våra policyer och metoder rörande er personliga information och hur vi kommer att behandla den.

Denna integritetsskyddspolicy har utvecklats i enlighet med följande regler, förordningar, och/eller lagstiftning, som Norwex har skyldighet att efterleva.
• EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Barn yngre än 13 år

Våra webbplatser är ej avsedda för användning av barn yngre än 13 år. Ingen som är yngre än 13 år får tillhandahålla någon personlig information till eller på någon av Webbplatserna. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn som är yngre än 13 år. Om ni är yngre än 13 år undvik att registrera er på Webbplatserna, göra några inköp på Webbplatserna eller sända någon information om er själva till oss. Om vi skulle få veta att vi samlat in personlig information från ett barn yngre än 13 år utan bevis på föräldrars tillstånd kommer vi att radera den informationen. Om ni tror att vi kan ha någon information från eller om ett barn under 13 år var snäll och kontakta oss på eu-compliance@norwex.com

a. GDPR bestämmelser

Norwex efterlever på så sätt den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR hävdar särskilt följande enligt artikel 8:
Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn, ska vid tillämpningen av artikel 6.1 a behandling av personuppgifter som rör ett barn vara tillåten om barnet är minst 16 år. Om barnet är under 16 år ska sådan behandling vara tillåten endast om och i den mån samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet. 

Medlemsstaterna får i sin nationella rätt föreskriva en lägre ålder i detta syfte, under förutsättning att denna lägre ålder inte är under 13 år.

Den personuppgiftsansvarige ska göra rimliga ansträngningar för att i sådana fall kontrollera att samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet, med hänsyn tagen till tillgänglig teknik.

Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av allmän avtalsrätt i medlemsstaterna, såsom bestämmelser om giltigheten, upprättandet eller effekten av ett avtal som gäller ett barn.

3. Information som vi samlar in

a. Internetsanvändningsrelaterad information

Vi samlar in flera slag av information från och om användare av våra Webbplatser, inklusive: information som ni förser oss med, som vi samlar in då ni navigerar genom Webbplatserna, - trafik och platsdata, IP-adresser, användningsdetaljer genom användning av vissa teknologier, inklusive kakor och webbfyrar.

aa. IP-adresser

Vi samlar in detaljer om era besök på våra Webbplatser. Vi samlar bara in sammanlagd information, såsom t.ex. trafikdata, loggar och andra kommunikationsdata. Informationen som vi samlar in gäller resurser som ni åtkommer, information om er dator och internetanslutning, inklusive er IP-adress, operativsystem och webbläsartyp.

bb. Kakor

Kakor är små filer lagrade på webbläsaren eller hårddisken i er dator. Användning av kakor hjälper oss att förbättra våra Webbplatser och att leverera bättre och mer personlig service genom att gör det möjligt för oss att: uppskatta vår publiks storlek och användningsmönster, lagra information om era preferenser, låta oss kundanpassa våra Webbplatser i enlighet med era individuella intressen, snabba på era sökningar  och känna igen er då ni återkommer till våra webbplatser.

Om vi har informerat er om kakfunktioner och ni registrerar er med oss eller ni fortsätter att använda våra Webbplatser, så samtycker ni till vår användning av kakor.

Ni kan vägra att acceptera kakor genom att aktivera tillämplig inställning på er webbläsare. Men om ni väljer denna inställning kan det bli omöjligt för er att åtkomma vissa delar av våra Webbplatser. Om ni inte har justerat er webbläsarinställning så att den vägrar kakor kommer
vårt system att ge ut kakor då ni riktar er webbläsare till våra Webbplatser.

Vi strävar efter att förse er med val rörande personlig information som ni ger oss.

cc. Webbfyrar

Webbfyrar (även kallade pixeltaggar) är elektroniska bilder som finns på webbplatser och som tillåter oss att räkna användare som har besökt dessa sidor och för annan relaterad statistik för webbplatser (t.ex. registrering av vissa webbplatsinnehålls popularitet och verifiering av system- och serverintegritet). Webbfyrar används inte för att komma åt er personliga information på Webbplatserna och används endast för att sammanställa samfälld statistik rörande användning av webbplatserna.

b. Information som behövs för att leverera våra tjänster

Vi kan samla in och använda följande information som ni förser oss med:
Information som ni tillhandahåller genom att fylla i formulär på våra Webbplatser. Detta inkluderar information tillhandahållen vid registrering för användning av våra Webbplatser, prenumeration på våra tjänster, utläggning av material eller anhållan om ytterligare tjänster eller information. Vi kan också fråga er om information om ni tar del i en tävling eller promotion sponsrad av oss och om ni rapporterar ett problem med våra Webbplatser.

Register och kopior av er korrespondens (inklusive e-postadresser) om ni kontaktar oss.

Era svar på våra enkäter som vi kan be er fylla i för undersökningsändamål, även om ni inte är skyldig att svara på dem.

Detaljer av transaktioner som ni genomför via våra webbplatser och rörande uppfyllande av era beställningar. Ni kan behöva ge finansiell information innan ni placerar en beställning via våra webbplatser.

4. Vår egen användning av information

Vi använder information som vi samlar in om er eller som ni ger oss, inklusive personlig information, på följande sätt:

a. Internetanvändningsrelaterad information (IP-adresser, kakor, webbfyrar)

För att presentera våra webbplatser och deras innehåll för er och er dator på ett lämpligt och effektivt sätt, försåvitt ni inte har vägrat rörande kakanvändning.

För att förse er med information, produkter och tjänster som ni begär av oss. För systemadministrationsändamål och för att rapportera opersonlig samfälld information till våra annonsörer.

b. Information som behövs för att leverera våra tjänster

För att uppfylla våra kontraktsenliga skyldigheter, behandla och hävda våra rättigheter enligt kontrakt som vi ingått med er.
För att tillåta er att ta del i interaktiva drag i våra tjänster då ni väljer att göra så.

c. Marknadsförings- och reklamändamål

Vi kommer att använda era data för marknadsförings- och reklamändamål endast i följande fall aa. och bb:

aa. Dubbelt opt-in-medgivande

Vi kommer att använda era data för direkta marknadsföringsaktiviteter (e-post, sms) om ni har givit informerat dubbelt opt-in-medgivande (vilket betyder att ni har givit oss ett informerat medgivande att ta emot reklaminformation via e-post och sms och har bekräftat detta då en särskild begäran har sänts till er via e-post eller sms).

bb. Befintliga kunder

Om ni är en existerande kund kommer vi att sända er e-post och/eller sms för direktreklam för våra liknande varor och tjänster om vi har erhållit era e-post- och sms-data i samband med försäljning av varor eller tjänster och ni inte har motsatt er denna användning.

Ni kommer att klart och otvetydigt upplysas, då adressen registreras och varje gång den används, att ni kan vägra sådan användning när som helst, utan annan kostnad än sändningskostnad enligt grundläggande taxor.

cc. Opt-out-procedurer / abonnemangsuppsägning

Ni kan också alltid välja bort att ta emot annan e-postinformation från oss än e-post som informerar er om genomförd användarregistrering, korrigering av användardata eller byte av lösenord genom att sända oss ett e-postmeddelande innehållande er begäran till se-info@norwex.com. Om vi har sänt er ett e-postmeddelande med promotion kan ni sända oss ett e-postsvar med begäran att bli utesluten från framtida e-postdistribution. Sådan begäran om abonnemangsuppsägning kommer att uppfyllas inom tio (10) affärsdagar från sådan begäran och era data kommer att raderas. Sådan uppsägning är ej tillämplig på information tillhandahållen till Norwex som resultat av produktnedladdningar eller –köp, garantiregistrering, erfarenhet av produktservice eller andra transaktioner.

d. Känsliga data

All användning av känsliga data (såsom hälsodata, religiös tro, politisk uppfattning) som ej behövs för uppfyllande av våra kontraktsenliga skyldigheter, kommer att kräva ert uttryckliga medgivande.

e. Information som samlas in och lagras automatiskt (personuppgifter)

Användarna kan behöva tillhandahålla personuppgifter i olika blankettfält och/eller för att kunna söka, hämta och ladda ned data från någon av Norwex webbplatser. Om du väljer att ge oss personuppgifter kommer Norwex att använda lämpliga säkerhetsmekanismer för att se till att skydda dina personliga data. Personuppgifter som kan behövas vid användning av olika sidor på någon av Norwex webbplatser kan inkludera några av följande:

Den allmänna dataskyddsförordningen
“varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.”

Val och samtycke

Begränsa mängden personliga data som tillhandahålls Norwex: Om du har ett personligt eller affärsförhållande med Norwex, har du rätt att begränsa vilka slags personliga data vi lagrar, behandlar och/eller överför. Tänk på att om du begränsar vissa slags personliga data, kan det leda till att vi inte till fullo kan behandla dina data och tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Vissa rättigheter till radering, rättelse och portabilitet av data med avseende på GDPR bedöms sålunda falla inom ramen för denna policy för integritetsskydd.

Nej-krav för elektroniska kommunikationer: Du har rätt att säga nej till att få reklammeddelanden från Norwex. Tänk på att även om du säger nej till reklammeddelanden, kan Norwex ändå fortsätta att skicka fler meddelanden till dig som gäller ditt konto och annan viktig information.

6. Avslöjande av er information till tredje parter

a. Tredje parter / kunddata

aa. Datamottagare

Vi avslöjar bara personlig information som ni ger oss via denna webbplats

- om det är nödvändigt för att uppfylla våra kontraktsenliga förpliktelser eller

- om ni har givit ert informerade medgivande

Till följande tredje parter:

- Till en medlem i vår grupp – moderbolag och dess dotterbolag och Direkta entreprenörer och tjänsteleverantörer som vi använder i vår affärsverksamhet

I händelse av (möjlig eller aktuell) fusion, förvärv eller någon form av försäljning av några eller alla Norwex tillgångar, kommer personlig information som Norwex har om sina kunder att vara bland de tillgångar som överförs till den (eventuelle) köparen.

Vi kan även avslöja er personliga information till tredje parter för att efterkomma något föregående domstolsföreläggande eller annan juridisk skyldighet.

bb. Överföringsstandarder

Om vi uppdrar åt en tredje parts entreprenör att tillhandahålla tjänster för vår räkning i enlighet med våra instruktioner ska, som tillägg till ett tjänsteavtal avseende det arbete som ska utföras, avtalet även hänvisa till entreprenörens skyldigheter såsom den som har att behandla data. Dessa skyldigheter ska ange kundens instruktioner rörande typ och sätt för hantering av de personliga data, syftet med hanteringen och de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för dataskydd för att säkerställa vår datapolicys standarder kommer att gälla även för den tredje parten.

Entreprenören kommer ej att få använda personliga data (som anförtrotts honom för att verkställa beställningen) för egna eller tredje parts hanteringssyften.

cc. USA:s och EU:s databehandlingsstandarder

Om vi överför data till enheter som har säte i ett tredje land eller som överför data över nationella gränser, ska åtgärder vidtas för att  säkerställa att data överförs på tillbörligt sätt. Lämpliga datasekretess- och datasäkerhetskrav ska överenskommas med mottagaren
innan data överförs. Härutöver ska personliga data, speciellt data insamlade i EU eller EEA, endast överföras till kontrollörer utanför Europeiska Unionen om tillbörlig nivå på datasekretess har säkerställts, såsom EUs standardkontraktsklausuler eller individuella kontraktsöverenskommelser som uppfyller relevanta krav enligt Europeisk lag eller tillämpning av en Privatlivssköldscertifiering (Privacy Shield Certification).

Principerna för skölden för skydd av privatlivet för EU-USA och Schweiz-USA utformades av USAs handelsdepartement och den europeiska kommissionen och den schweiziska regeringen, respektive, för att förse företag på båda sidor av Atlanten med en mekanism för att uppfylla kraven på dataskydd vid överföring av personuppgifter från den europeiska unionen och Schweiz till Förenta staterna till stöd för transatlantisk handel. Den 12 juli 2016 avgjorde den europeiska kommissionen att skölden för skydd av privatlivet EU-USA var tillräcklig för att möjliggöra dataöverföringar enligt EU:s lagar (se tillräcklighetsavgörandet). Den 12 januari 2017 meddelade den schweiziska regeringen sitt  godkännande av den schweizisk-amerikanska privatlivsskölden som en giltig juridisk mekanism för att uppfylla de schweiziska kraven på överföringar av personuppgifter från Schweiz till Förenta staterna. Se uttalandena från det schweiziska förbundsrådet och den schweiziske förbundskommissarien för dataskydd och offentlighet.

Privatlivssköldprogrammet, som administreras av den internationella handelsadministrationen (ITA) inom USAs handelsdepartement, gör det möjligt för organisationer baserade i USA att ansluta sig till endera eller båda privatlivssköldarna för att dra fördel av tillräcklighetsavgörandena. För att ansluta sig till endera privatlivsskölden, måste en organisation baserad I USA självcertifiera för handelsdepartementet (via denna webbplats) och offentligt förbinda sig att uppfylla kraven för skölden. Det är frivilligt att ansluta sig till privatlivsskölden, men när en berättigad organisation offentligt förbinder sig att uppfylla sköldens krav, blir åtagandet verkställbart enligt amerikansk lag. Alla organisationer som är intresserade av att självcertifiera för privatlivsskölden EU-USA eller privatlivsskölden Schweiz-USA bör studera kraven i sin helhet. Nyckelbestämmelser i privatlivsskölden inkluderar men är inte begränsade till följande:

• Skyddsåtgärder avseende underrättelseverksamhet kommer att omfatta alla data som överförs till USA, oavsett vilket överföringssätt som kommer till användning.

• Sköldens tvistelösningsmodell erbjuder många sätt för personer att anmäla klagomål, fler än som är tillgängliga enligt Safe Harbor och alternativa överföringsmekanismer som standardklausuler i kontrakt eller bindande företagsregler.

• Organisationers efterlevnad av privatlivsskölden kommer att övervakas direkt och indirekt av ett större antal myndigheter i USA och EU, vilket kan öka regulatoriska risker och kostnaderna för efterlevnad för organisationer som deltar.

• Handelsdepartementet kommer att avsevärt utöka sin roll i övervakning och ledning av efterlevnaden, inklusive genom att på eget initiativ genomföra efterlevnadsgranskningar och utredningar av deltagande organisationer.

• Organisationer som deltar kommer att bli föremål för ytterligare efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter, av vilka somliga kommer att fortsätta även sedan de lämnat privatlivsskölden.

b. Tredje Parts Tillämpningar / reklam

Tredje parts tillämpningar kan vara tillgängliga via webbplatsen. Dessa tillämpningars ägare (“Tredjepartsägare”) kan samla in personligt identifierbar information från er och kan ha deras egna policyer och metoder. Vi kommer att informera er om sådana tillämpningar, men vi är ej ansvariga för Tredjepartsägares policyer och metoder eller hur de eller deras tillämpningar använder er personligt identifierbara information. Dessa Tredjepartsägare kan ha sina egna servicevillkor, sekretesspolicyer eller andra policyer och be er samtycka till dem. Ni bör granska tillgängliga policyer innan ni sänder någon personligt identifierbar information till en tredje parts tillämpning. Följande tredje parts tillämpningar är tillgängliga via eller kommer att användas på vår webbplats:


aa. Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “kakor” som är textfiler placerade på er dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder platsen. Den information som alstras av kakan om er användning av platsen (inklusive er IP-adress) kommer att sändas till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster rörande webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter där så krävs av lag, eller där sådana tredje parter behandlar denna information för Googles räkning. Google kommer ej att koppla ihop er IP-adress med andra data Google innehar.

Vi har följt de procedurer som rekommenderas av svenska datasäkerhetsmydigheter för att skydda er sekretess, inklusive åtgärder för att anonymisera/förkorta er IP-adress så långt möjligt. Er IP-adress kommer därför att förkortas genom ”IP-anonymiseringsfunktionen” för användning inom European Union/European Economic Area, endast i exceptionella fall kommer den fulla IP-adressen att överföras till och förkortas i United States.

Ni kan vägra användningen av era data genom att använda en webbläsartillsats som tillhandahålls av Google via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ni kan också vägra användning av kakor genom att välja lämplig inställning på er webbläsare, var dock medvetna om att om ni gör det kommer ni kanske inte att kunna använda vår webbplats fulla funktionalitet.

Ytterligare information om Googles sekretessvillkor kan erhållas via http://www. google. com/analytics/terms/gb.html eller via http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html.

7. Datasäkerhet

a. Datasäkerhetsstandarder

Vi har vidtagit mått och steg för att säkerställa er personliga information från förlust genom olyckshändelse eller från obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande i enlighet med Avdelning 9 1 BDSG och Appendix. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att data
som insamlats från er är pålitliga, korrekta, kompletta och aktuella. All information ni förser oss med lagras på säkra servrar bakom brandväggar. Alla betalningstransaktioner ni gör via vår webbplats krypteras med användning av SSL-teknologi.

Säkerheten för er information beror också på er. Om vi har givit er (eller om ni har valt) ett lösenord för åtkomst av vissa delar av våra webbplatser är ni ansvariga för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber er att inte dela ert lösenord med någon. Vi anmodar er att
vara försiktig med att ge ut information i offentliga områden på webbplatserna såsom anslagstavlor. Information som ni delar på offentliga områden kan ses av webbplatsernas alla användare.

b. Överföring via internet

Tyvärr är standard icke-SSL-överföring av information via internet ej krypterad. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda era personliga data så kan vi inte garantera säkerhet för data som sänds till vår plats. All överföring sker på er egen risk. Då vi har mottagit er information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka hindra obehörig åtkomst.

c. Användarbidrag

Era användarbidrag läggs ut på, och sänds till användare av, webbplatserna på er egen risk. Även om vi begränsar åtkomst av vissa sidor kan ni göra vissa sekretessinställningar för sådan information genom att logga in till er kontoprofil, var medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Härutöver kan vi inte kontrollera andra användares åtgärder på de webbplatser med vilka ni väljer att dela era användarbidrag. Därför kan vi inte garantera vilka som kommer att se era användarbidrag. Vi är ej ansvariga för någon tredje parts kringående av sekretessinställningar eller säkerhetsfunktioner på Webbplatserna. Ni inser och godtar att även efter borttagande kan kopior av era användarbidrag fortfarande vara synliga på cachelagrade och arkiverade sidor eller kan ha blivit kopierade eller lagrade av andra webbplatsanvändare. Korrekt åtkomst och användning av information som tillhandahålls på webbplatserna, inklusive användarbidrag, regleras av denna Sekretesspolicy och våra Användningsvillkor. Kända eller misstänkta överträdelser bör rapporteras till se-info@norwex.com.

d. GDPR krav på säkerhet

All information som finns tillgänglig på någon av Norwex webbplatser uppfyller de krav på informationssäkerhet som ställs av artikel 32 i GDPR. Artikel 32 fordrar särskilt följande: vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som
är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt:

o pseudonymisering och kryptering av personuppgifter.
o förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna.
o förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident.
o ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

8. Era rättigheter

Ni har följande rättigheter till kostnadsfri åtkomst av era data:

a. Åtkomst via kontoprofil

Ni kan granska och uppdatera er personliga information genom att logga in på webbplatserna och besöka er kontoprofilsida och göra ändringar. Om ni har glömt ert lösenord kan ni, då ni har försökt registrera och misslyckats, klicka på länken ”Har du glömt ditt lösenord?” för att nå en sida där det finns en länk där ni kan ange er e-postadress.

 b. Kontakta oss

Ni kan åtkomma, ändra, uppdatera eller radera personlig information som ni har tillhandahållit och era abonnemang eller preferenser rörande information som ni tar emot från oss genom att kontakta oss med användning av information som finns i kontaktinformation avsnitt (9) i denna sekretesspolicy. Vi kommer att genomföra alla begärda ändringar eller raderingar så snart vi rimligen kan.

9. Ändringar i vår sekretesspolicy

a. Rätt till tillgång

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

b. Rätt till rättelse

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

c.Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter under vissa förhållanden.

d. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas under vissa förhållanden.

e. Rätt till dataportabilitet 

Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henneoch som han eller hon har tillhandahållit den  personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta.

f. Rätt att göra invändningar

Rätt att göra invändningar: Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Denpersonuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

10. Leverantörer

Norwex delar information med följande leverantörer, som sålunda bör vara problemfritt medvetna om nämnda integritetsskyddspolicies:

• Logistic Center Weert B.V., Havenweg 16, 6006 SM Weert, The Netherlands.

• Rackspace Ashburn DataCenter, 44480 Hastings Drive, Ashburn 20147, Virginia, USA

• Ingenico ePayments, Planetenweg 43 – 59, 2132 HM, Hoofddorp, Netherlands

• Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden

Vi använder Klarna som betalningslösning. Detta innebär vi kan behöva dela information I form av namn, adress, beställda produkter och andra väsentliga detaljer som rör din order med Klarna, för att Klarna skall kunna hantera betalningen. Din information hanteras i enlighet med Klarnas egen personvärnspolicy och Klarnas egna användarvillkor.

Klarna personvärnspolicy (Norska)
Klarna Användarvilkår (Norska)

Klarna personvärnspolicy (Engelska)
Klarna Användarvilkår (Engelska)

Klarna personvärnspolicy (Tyska)
Klarna Användarvilkår (Tyska)

Klarna kan kontaktas på 08-12012010 eller via www.klarna.se

11. Ändringar i vår sekretesspolicy

Det är vår policy att meddela alla ändringar vi gör i vår sekretesspolicy på denna sida. Datum då vår sekretesspolicy senast reviderades anges överst på sidan. Kolla denna policy periodiskt för uppdateringar.

12. Kontaktinformation

Ni kan kontakta oss med eventuella frågor om vår sekretesspolicy. Kontakta oss med e-post till se-info@norwex.com eller genom vanlig post till:

Norwex Norge AS
Adolph Tidemandsgate 20
2000 Lillestrøm
no-info@norwex.com 
Org nr: 981 700 597
© 2021 Norwex Norge AS

SVERIGE
+46 (0)84 468 7619
swedish-info@norwex.com
Org nr: 981 700 597
© 2021 Norwex Norge AS

Norwex UK Ltd.
UK +44  (0)121 368 1692
ROI +353 (0)1-5175740
english-info@norwex.com
Registered Address
Norwex UK
4200 Waterside Centre
Solihull parkway
Birmingham
B37 7YN
© 2021 Norwex UK
Company number: 09874566
Org nr: 981 700 597
© 2021 Norwex Norge AS

TYSKLAND/ØSTERRIKE
Deutschland: +49 (0) 6155 8227340
Österreich: +43 (0) 720 883913
german-info@norwex.com
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / Organisationsnummer: NO981.700.597
© 2021 Norwex Norge AS